Inverse Trig Graphs

sin^{-1}x

 

 

 

Domain:\ [-1,\ 1]

Range:\ [-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2}]

 

 

 

 

cos^{-1}x

 

 

 

Domain:\ [-1,\ 1]

Range:\ [0, \pi]

 

 

 

 

tan^{-1}x

 

 

Domain:\ (-\infty ,\ \infty)

Range:\ (-\frac{\pi}{2},\ \frac{\pi}{2})

asymptotes:\ y=-\frac{\pi}{2},\ y=\frac{\pi}{2}